Προϋποθέσεις εισαγωγής

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Φοιτητές με άριστη επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο του Μηχανικού ή σχετικά γνωστικά αντικείμενα όπως Γεωλογία, Φυσική, Χημεία ή Μαθηματικά, από ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια γίνονται αποδεκτοί στο Πρόγραμμα χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Άλλοι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα με πιθανή απαίτηση την παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων του αντικειμένου της Τεχνολογίας Πετρελαίου του Τμήματος Χημείας (τεχνολογία παραγωγής και γεωτρήσεων).

Παράλληλα με τα ακαδημαϊκά προσόντα, για την επιλογή του υποψηφίου λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως τα κίνητρα και η επαγγελματική του προϋπηρεσία. Γίνονται επίσης δεκτοί επαγγελματίες του χώρου με σχετική προϋπηρεσία.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Μετάβαση στο περιεχόμενο