Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Μ1.1. Πολιτική Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του ΠΜΣ

Η Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Χημείας εναρμονίζεται πλήρως με την πολιτική ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) καθιστώντας το Τμήμα Χημείας απόλυτα προσηλωμένο και δεσμευμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές που την επιλέγουν, οργανώνοντας και υλοποιώντας Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, στους σημαντικότερους τομείς και τα πεδία της επιστήμης του Τμήματος Χημείας. Επιπροσθέτως το Τμήμα Χημείας επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας, ελεύθερης επιστημονικής έκφρασης και εργασίας για όλο το προσωπικό και τα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας. Το Τμήμα Χημείας δεσμεύεται για την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής ποιότητας, σε όλα τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρει και θα προσφέρει στο μέλλον, υλοποιώντας τις προβλεπόμενες από το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή τους. Μέσα από την εν λόγω Πολιτική Ποιότητας ενισχύεται η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, προωθείται ο σκοπός και το αντικείμενό τους, καθώς και  η υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων που τίθενται κατά έτος, ενώ καθορίζονται τα μέσα και οι τρόποι επίτευξης των ανωτέρω και διασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες αξιολόγησης και επανασχεδιασμού τους.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα Χημείας δεσμεύεται να εφαρμόσει και στα μεταπτυχιακά του προγράμματα τις διεργασίες / διαδικασίες ποιότητας που προβλέπονται και αναλύονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, και εφαρμόζονται στο επίπεδο των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Χημείας µε την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση/εξατομίκευση στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του και σε στενή συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου (ΜΟΔΙΠ). Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας των ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας υπόκεινται σε επιθεώρηση, ανασκόπηση και αναθεώρηση, οι οποίες διενεργούνται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ, σε συνεργασία µε τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Οι διεργασίες – διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:

1) Η εφαρμογή πολιτικής για την διασφάλιση ποιότητας των ΠΜΣ, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις διασφάλισης ποιότητας μέσω συνεργασίας με την ΜΟΔΙΠ ΔΙΠΑΕ, τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την ΟΜΕΑ του Τμήματος και τη λήψη διαπιστεύσεων και πιστοποιήσεων από Διεθνείς Οργανισμούς, με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου, εντός του οποίου οφείλουν να λειτουργούν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

2) Η διάθεση και διαχείριση των πόρων των ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας μέσα από διαδικασίες που συμβάλλουν στις βέλτιστες επιλογές ώστε να επιτυγχάνεται η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την επίτευξη των στόχων του Ιδρύματος ως προς τη διασφάλιση παροχής των απαιτούμενων πόρων σε αναγκαίο προσωπικό, χρηματοδότηση, υποδομές και εξοπλισμό, ώστε να λειτουργούν αλλά και να βελτιώνεται συνεχώς η αποτελεσματικότητά των ΠΜΣ ως προς το βαθμό επίτευξης των στόχων ποιότητας που θέτουν. Ενδεικτικά αναφέρονται: η ανακαίνιση χώρων και η ανανέωση του εξοπλισμού, η προσέλκυση διδασκόντων στο ΠΜΣ από Ιδρύματα της αλλοδαπής και η υποστήριξη των διδασκόντων του ΠΜΣ για βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ερευνητικού έργου, με βάση τις δημοσιεύσεις και την επιστημονική απήχηση.

3) Η θέσπιση στόχων διασφάλισης ποιότητας σε ετήσια βάση από όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας τα οποία λειτουργούν ή πρόκειται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους εντός του ακαδημαϊκού έτους. Επιλέγονται για κάθε ΠΜΣ, ύστερα από διαβούλευση και συμφωνία της διοίκησης των Τμημάτων και των ΠΜΣ, συγκεκριμένοι μετρήσιμοι και άμεσα παρατηρήσιμοι ετήσιοι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι, οι οποίοι αποτιμώνται από συγκεκριμένους δείκτες και αποτυπώνονται στο Παράρτημα Μ1.2 (Στοχοθεσία Ποιότητας Ακαδημαϊκής Μονάδας για το Π.Μ.Σ.). Η επίτευξη των εν λόγω στόχων θεωρείται αποφασιστικής σημασίας για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών λειτουργιών (διοικητικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών) των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

4) Η περιοδική εσωτερική αξιολόγηση και παρακολούθηση σε ετήσια βάση όλων των ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας σε συνεργασία και με την υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Σε όλα τα ΠΜΣ πραγματοποιείται εσωτερική αξιολόγηση και αποτίμηση όλων των διαδικασιών που υλοποιούνται σε αυτά, έτσι ώστε μέσα από τον εντοπισμό στοιχείων και θεμάτων για διόρθωση με την εφαρμογή συμφωνημένων από κοινού με τη ΜΟΔΙΠ βελτιώσεων, να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν ορισθεί, με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση των ΠΜΣ του Τμήματος

5) Η συλλογή δεδομένων ποιότητας: μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση των ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας. Εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (των δεδομένων των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού, της δομής και οργάνωσης των μαθημάτων, της διδασκαλίας και της παροχής υπηρεσιών προς τους φοιτητές των ΠΜΣ, κ.ά.), αναπτύσσονται πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης και τροφοδοτούνται με στοιχεία το πληροφοριακό σύστημα ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ καθώς και εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα των Τμημάτων και του Ιδρύματος

6) Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών για τα ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας. Μέσα από την συγκεκριμένη διεργασία καθίστανται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα ΠΜΣ άμεσα προσβάσιμες, επίκαιρες και διατυπωμένες με αντικειμενικότητα και σαφήνεια, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών υποστήριξης της φοιτητικής κοινότητας του ΠΜΣ. Ελέγχεται η ύπαρξη εξειδικευμένου χώρου στην ιστοσελίδα του Τμήματος για την προβολή των ΠΜΣ, η ύπαρξη ειδικής δίγλωσσης σελίδας για αυτά καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου και επικαιροποίησης του περιεχομένου τους

7) Η εξωτερική αξιολόγηση των ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας. Σε όλα τα ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας εφαρμόζονται διαδικασίες περιοδικής πιστοποίησης τους από την ΕΘΑΑΕ η οποία πραγματοποιείται με διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης από επιτροπές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

Η εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών θα διασφαλίζει α) την καταλληλόλητα της δομής και της οργάνωσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας β) ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα εξ αυτών απορρέοντα προσόντα των αποφοίτων των ΠΜΣ επιδιώκεται να ανταποκρίνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης επιπέδου 7, γ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου στα ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας μέσω της παρακολούθησης τους από τη συντονιστική επιτροπή των ΠΜΣ, των ΟΜΕΑ, της διοίκησης του Τμήματος Χημείας και της ΜΟΔΙΠ ΔΙΠΑΕ , δ) ότι τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού, ιδιαίτερα των εξωτερικών συνεργατών, είναι κατάλληλα για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών, ε) τη σύνταξη, εφαρμογή και ανασκόπηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη βελτίωση των ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας, στ) την εφαρμογή δράσεων διασύνδεσης του ΠΜΣ με την αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία καθώς και το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας μέσα από τη διερεύνηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των αναγκών της αγοράς εργασίας και παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων των ΠΜΣ, ζ) ότι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές – συμπεριλαμβανομένων των ΦμεΑ είναι υψηλής ποιότητας- καλύπτουν τις ανάγκες τους για αποτελεσματική παρακολούθηση, π.χ. εύκολα προσβάσιμες και διαθέσιμες διοικητικές υπηρεσίες και βιβλιοθήκες, διαδικτυακές υπηρεσίες, υποτροφίες, και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας κατάλληλες για το ΠΜΣ, η) την αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων των ΠΜΣ που προέρχονται από δίδακτρα, ώστε να παρέχονται οι αναγκαίες υπηρεσίες προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και να διευκολύνεται η λειτουργία των προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Χημείας αλλά και σε ό,τι άλλο απαιτείται, π.χ. επιτόπιες επισκέψεις σε χώρους εκτός Τμήματος για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση τους, και θ) τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας για τα ΠΜΣ με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Οι στόχοι ποιότητας στους οποίους θα επικεντρώσει τις προσπάθειες του το Τμήμα Χημείας για το ΠΜΣ «Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου – MSc in Oil and Gas Technology» θα είναι οι εξής:

 1. Η βελτίωση του ρυθμού αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
 2. Η ενεργοποίηση συμβουλευτικής σπουδών
 3. Η ενεργή συμμετοχή φοιτητών και αποφοίτων στις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης
 4. Η ποιότητα του παραγόμενου ερευνητικού έργου των Διδασκόντων του ΠΜΣ με βάση τις δημοσιεύσεις και την επιστημονική απήχηση
 5. Η συμμετοχή φοιτητών του ΠΜΣ σε ερευνητικές διεργασίες
 6. Η σύνδεση του ΠΜΣ με σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο
 7. Η εφαρμογή δράσεων διασύνδεσης του ΠΜΣ με την αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία
 8. Η αξιοποίηση, συνεργασία και δικτύωση με τους αποφοίτους του Τμήματος και του ΠΜΣ
 9. Η προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών στο ΠΜΣ
 10. Η προσέλκυση διδασκόντων στο ΠΜΣ από ιδρύματα της αλλοδαπής
 11. Η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης
 12. Η βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών υποστήριξης της φοιτητικής κοινότητας του ΠΜΣ

Σύνδεσμος της Πολιτικής Ποιότητας του Ιδρύματος στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ: https://www.ihu.gr/QUASU/qa-politic

Σύνδεσμος της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος Χημείας στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://chem.ihu.gr/index.php/el/programmata-spoudon/politiki-poiotitas

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
Μετάβαση στο περιεχόμενο